องค์การบริหารส่วนตำบลบึง

บ้านบึง หมู่ 1
ประวัติบ้านบึง
เมื่อประมาณ ๒๐๐ กว่าปีที่ผ่านมาหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านบึงนครราวประมาณ ๕๐๐ เมตร อยู่ใกล้หนองน้ำขนาดใหญ่ชื่อว่า หนองบึง มีผู้คนมาตั้งบ้านประมาณ ๔๐ หลังคาเรือน โดยมีสำนักสงฆ์อยู่ ๑ แห่ง อยู่ทางทิศตะวันออกหมู่บ้านราวประมาณ ๒๐๐ เมตร ใกล้กับบ่อน้ำขนาดใหญ่ ลึกมากชื่อว่า บ่อโพธิ์ชาวบ้านและพระสงฆ์ได้กินได้ใช้ตลอดปี สภาพพื้นที่ของหมู่บ้านเป็นราบลุ่มหน้าฝนจะเกิดน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน หลังจากอยู่ได้ประมาณ ๖๐ ปี จำนวน ประชากรเพิ่มมากขึ้นประกอบกับเกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปีจึงตัดสินใจขยับขยายหมู่บ้านขึ้นมาทางทิศตะวันออกห่างจากที่เดิมประมาณ ๑๐๐ เมตร ซึ่งเป็นที่ราบสูง น้ำท่วมไม่ถึงและได้ย้ายสำนักสงฆ์มาสร้างขึ้นใหม่ ชื่อวัดวิวิตวนารามในปัจจุบันและตั้งชื่อหมู่บ้านตามหนองน้ำที่เคยได้อาศัยดื่มกินชื่อว่า “บ้านบึง” โดยมีผู้นำหมู่บ้านจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

นายแก้ว เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกอ
นายเกิด เป็นผู้ใหญ่บ้านและต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นกำนันคนแรกของตำบลบึงและได้เลื่อนยศบรรดาศักดิ์เป็นหลวงอินทร์
นายเผือก เป็นผู้ใหญ่บ้านและได้รับการแต่งตั้งเป็นกำนันตำบลบึ
นายเอี้ยง สายยศ เป็นผู้ใหญ่บ้านและได้รับการแต่งตั้งเป็นกำนันตำบลบึง ต่อมาได้เลื่อนยศบรรดาศักดิ์เป็นขุนบึงบริบาล
นายสา สายยศ เป็นผู้ใหญ่บ้านบึง
นายเบียน สายยศ เป็นผู้ใหญ่บ้านบึง
นายเป็น จรัณยานนท์ เป็นผู้ใหญ่บ้านบึง
นายสมร สายยศ เป็นผู้ใหญ่บ้านบึง
นายฤกษ์ สายยศ เป็นผู้ใหญ่บ้านบึง
นายสุพรรณ์ สายยศ เป็นผู้ใหญ่บ้านบึง
นายสมพงษ์ ปราสาททอง เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน
หมู่บ้านบึง มีอาณาเขตเนื้อที่โดยรวม ๓,๓๓๔ ไร่ โดยแยกเป็นที่อยู่อาศัยประมาณ ๑๐๐ ไร่

คำขวัญประจำบ้านบึง
บ้านบึงพึ่งการเกษตร สุดเขตแดนเขวาฯ เรารักสามัคคี มากมีวัฒนธรรม น้อมนำคาถา ปรัชญาชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง