• ประวัติ
 • ระเบียบกฎหมาย
 • อำนาจหน้าที่
 • ตราสัญลักษณ์
 • สภาพทั่วไป
 • ข้อมูลหมู่บ้าน
 • แผนผังองค์กร
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภา
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • สำนักปลัด
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น
 • แผนยุทธศาสตร์พัฒนา
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
 • รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 • แผนบริหารความต่อเนื่อง (ก.พ.ร.)
 • แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 • แผนอัตรากำลัง
 • แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 • ประกาศกำหนดส่วนราชการและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • ร้องเรียนงานบริหารงานบุคคล
 • ประชาสัมพันธ์ ประกาศ/คำสั่ง
 • งบแสดงฐานะการเงิน
 • รายงาน ผลการตรวจสอบของ สตง.
 • รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบปะมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
 • รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
 • รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
 • การโอนงบประมาณ
 • การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
 • คู่มือ
 • บริการประชาชน
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • การเปิดโอกาสและมีส่วนร่วม
 • รายงานการร้องเรียนการทุจริต
 • รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
 • ผลคะแนนประเมิน LPA
 • แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองการศึกษาฯ
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 • สถิติการให้บริการ
 • รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ ปีงบประมาณ 2565
 • ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบึง
 • ne1

   

  N2


  ดูทั้งหมด

  N3

  Loading...