1. มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
  2. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
  3. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  4. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  5. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  6. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
  7. มาตรการป้องกันการรับสินบน