แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564

 1. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 4
 2. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 3
 3. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 2
 4. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 1

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2563

 1. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4
 2. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3
 3. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2
 4. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2562

 1. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4
 2. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3
 3. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2
 4. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1