logo

ความหมายของตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลบึง
หมายถึง ดอกบัวที่ขึ้นอยู่กลางหนองน้ำ มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ตราสัญลักษณ์ดังกล่าวทำขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูผู้ที่ก่อตั้งหมู่บ้านคนแรก นั่นก็คือ “ขุนบึง” และจำแนกความสำคัญของสัญลักษณ์ได้ดังนี้

ดอกบัวบาน หมายถึง ความเบ่งบานของการปกครองถ้องถิ่น ในรูปขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งจะผลิบานรอความก้าวหน้าและการพัฒนาในด้านต่างๆ

ดอกบัวตูม หมายถึง องค์การบริหารส่วนตำบล ที่กำลังรอวันเจริญเติบโตก้าวหน้าพร้อมที่จะพัฒนา เคียงคู่กันไปกับประชาชน

น้ำ หมายถึง ความอยู่เย็นเป็นสุข ความอุดมสมบูรณ์ของราษฏร และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เหมือนกระแสน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบล