วิสัยทัศน์

อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ก้าวหน้าทางเกษตร
ดำเนินวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

 

ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบึง ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเขวาสินรินทร์ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร

เนื้อที่ ตำบลบึง มีพื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ ๓๒ ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ

– ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร

– ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลเขวาสินรินทร์ และตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

– ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์ และ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

– ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลตั้งใจ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

สถาพเศรษฐกิจ

อาชีพ

– อาชีพการเกษตร ๗๐%

– อาชีพรับจ้าง ๒๐%

– อาชีพค้าขายและรับราชการ ๑๐%

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

– โรงสีขนาดกลาง ๑ แห่ง

– โรงสีขนาดเล็ก ๑๒ แห่ง

สภาพสังคม

การศึกษา

– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง

– โรงเรียนประถมศึกษา ๕ แห่ง

– โรงเรียนมัธยมศึกษา ๑ แห่ง

– โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ๑ แห่ง

– ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน ๑๑ แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

– วัด / สำนักสงฆ์ ๘ แห่ง

– โบสถ์ ๔ แห่ง

– เมรุ ๑ แห่ง

การสาธารณสุข

– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / หมู่บ้าน ๑ แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

– จุดตรวจประจำตำบล / หมู่บ้าน ๑๑ แห่ง