ประชุมเพื่อคัดเลือกผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

Posted by:

อบต.บึง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ประชุมเพื่อคัดเลือกผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

0