ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึง เขตเลือกตั้งที่ ๗ (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

Posted by:

0