เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 นายเสมือน สายบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึง ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนรมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตและได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)

Posted by:

0