กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึง เขตเลือกตั้งที่ 7

Posted by:

0