ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบึง เรื่องกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

Posted by:

0