ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งฯ

Posted by:

ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

 

คลิกดูไฟล์….ประกาศปิดป้ายหาเสียง

0