ระเบียบว่าด้วยการรับเงินเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

Posted by:

0