23 ต.ค.63 จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันปิยมหาราช โดยการทำความสะอาด ตัดหญ้า กำจัดวัชพืชริมถนนสายบ้านเฉนียง-บ้านกันตรง ตำบลบึง

Posted by:

23 ต.ค.63 จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันปิยมหาราช โดยการทำความสะอาด ตัดหญ้า กำจัดวัชพืชริมถนนสายบ้านเฉนียง-บ้านกันตรง ตำบลบึง

0