กิจกรรมต้านทุจริตสร้างจิตสำนึกไม่โกง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

Posted by:

หัวข้อ-ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึง ร่วมกิจกรรมต้านทุจริตสร้างจิตสำนึกไม่โกง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

0

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศรวรมหารราช ณ สระประปาบ้านตาโหมก หมู่ที่ 3

Posted by:

ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศรวรมหารราช ณ สระประปาบ้านตาโหมก หมู่ที่ 3 ตำบลบึง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 25 เมษายน 2565

0

ประชุมเพื่อคัดเลือกผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

Posted by:

อบต.บึง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ประชุมเพื่อคัดเลือกผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

0

เมื่อวันที่18 มีนาคม 2565 ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบึง และพนักงานส่วนตำบลบึง ได้ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เพื่อเสริมสร้างทัศนคติในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

Posted by:

0

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 นายเสมือน สายบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึง ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนรมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตและได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)

Posted by:

0

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565

Posted by:

วันที่ 14 มกราคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึง เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 โดยนายเสมือน สายบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึง ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงโดยไม่มีการลงมติ

0

เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

Posted by:

วันที่ 4 มกราคม 2565  นายอำเภอเขวาสินรินทร์เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงครั้งแรก เพื่อดำเนินการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

0

โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

Posted by:

โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564

ณ อาคารอเนกประสงค์  องค์การบริหารส่วนตำบลบึง

0

23 ต.ค.63 จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันปิยมหาราช โดยการทำความสะอาด ตัดหญ้า กำจัดวัชพืชริมถนนสายบ้านเฉนียง-บ้านกันตรง ตำบลบึง

Posted by:

23 ต.ค.63 จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันปิยมหาราช โดยการทำความสะอาด ตัดหญ้า กำจัดวัชพืชริมถนนสายบ้านเฉนียง-บ้านกันตรง ตำบลบึง

0
Page 1 of 6 12345...»