ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารเพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

Posted by:

0

ประกาศปรับปรุงตำแหน่งและระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารท้องถิ่น

Posted by:

0

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

Posted by:

0

ประชุมเพื่อคัดเลือกผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

Posted by:

อบต.บึง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ประชุมเพื่อคัดเลือกผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

0

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึง เขตเลือกตั้งที่ ๗ (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

Posted by:

0

ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึง ส.ถ.4/5

Posted by:

0

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง(ส.ถ.4/4)

Posted by:

0

กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึง เขตเลือกตั้งที่ 7

Posted by:

0

ประชุมชี้แจงแนวทางและให้คำปรึกษาในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2565

Posted by:

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบึง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางและให้คำปรึกษาในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์

0

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน(IIT)

Posted by:

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน(IIT) องค์การบริหารส่วนตำบลบึง https://itas.nacc.go.th/go/iit/8jnm4k หรือสแกนคิวอาร์โค๊ด

0
Page 1 of 9 12345...»