ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารว่าง(การประชุมกองทนุฯ)

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อดำเนินการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอา

0

รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

1.พนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง นักการภารโรง

2.พนักงานจ้างตามภารกิจ   ประเภทมีทักษะ  ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง

0

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

Posted by:

เนื่องจาก ปรากฏว่ามีความผิดพลาดในการจัดทำเอกสารขั้นตอนการดำเนินการ  ส่งผลให้ผลการสอบในครั้งนี้เป็นโมฆะ

ประกาศยกเลิกการสรรหาพนักงานจ้าง

0

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

Posted by:

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment :ITA แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment : EIT หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึง  (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ)

QR Code External

0

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

Posted by:

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment :ITA

(สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) โดยสแกนคิวอาร์โค๊ด

IMG_20190508_0001

0
Page 5 of 6 «...23456