ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งฯ

Posted by:

ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

 

คลิกดูไฟล์….ประกาศปิดป้ายหาเสียง

0

ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึง และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

Posted by:

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

อำเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

 

คลิกดูไฟล์….

http://bungsurin.go.th/wp-content/uploads/2021/10/ประกาศ-ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา-อบต.บึง.pdf

0

ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึง และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

Posted by:

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

อำเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึง และ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

 

คลิกดูไฟล์….ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา และ นายก อบต.บึง

0

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

Posted by:

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน

ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

กดลิงค์..เพื่อตอบแบบสอบถาม
https://opdc.csn.cx/

0

ขอเชิญ…ตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Posted by:

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึง

คลิกลิงค์…เพื่อตอบแบบสอบถาม

https://itas.nacc.go.th/go/iit/8jnm4k

0

ขอเชิญ…ตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Posted by:

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( External Integrity and Transparency Assessment : EIT)  หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึง

คลิกลิงค์…เพื่อตอบแบบสอบถาม

https://itas.nacc.go.th/go/eit/8jnm4k

0
Page 1 of 6 12345...»