ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบึง เรื่องผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ( ส.ถ. ๕/๘ )

Posted by:

0

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบึง เรื่องผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ผ.ถ. ๕/๘)

Posted by:

0

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบึง เรื่องกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

Posted by:

0

ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงและชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

Posted by:

0

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง และบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง

Posted by:

0

ประกาศ เรื่อง กำหนดเวลาการปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และเลื่อนค่าตอบแทนให้พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted by:

0

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

Posted by:

0

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองฯ หัวหน้าสำนักปลัด

Posted by:

0
Page 1 of 23 12345...»