• ประวัติ
  • ระเบียบกฎหมาย
  • อำนาจหน้าที่
  • ตราสัญลักษณ์
  • สภาพทั่วไป
  • ข้อมูลหมู่บ้าน
  • แผนผังองค์กร
  • คณะผู้บริหาร
  • สมาชิกสภา
  • หน่วยตรวจสอบภายใน
  • สำนักปลัด
  • กองคลัง
  • กองช่าง
  • กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • แผนยุทธศาสตร์พัฒนา
  • แผนดำเนินงานประจำปี
  • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  • ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
  • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  • แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
  • รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  • แผนบริหารความต่อเนื่อง (ก.พ.ร.)
  • แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
  • แผนอัตรากำลัง
  • แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
  • ประกาศกำหนดส่วนราชการและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  • ร้องเรียนงานบริหารงานบุคคล
  • ประชาสัมพันธ์ ประกาศ/คำสั่ง
  • งบแสดงฐานะการเงิน
  • รายงาน ผลการตรวจสอบของ สตง.
  • รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบปะมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  • รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
  • รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
  • รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
  • การโอนงบประมาณ
  • การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
  • คู่มือ
  • บริการประชาชน
  • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  • การเปิดโอกาสและมีส่วนร่วม
  • รายงานการร้องเรียนการทุจริต
  • รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
  • ผลคะแนนประเมิน LPA
  • แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองการศึกษาฯ
  • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  • รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  • สถิติการให้บริการ
  • รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ ปีงบประมาณ 2565
  • ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบึง
  •